انجمن الکترونیک

نیروگاه های خورشیدی

 
Davood Habibzadeh
نیروگاه های خورشیدی
از داوود حبیب زاده در دوشنبه، 2 مهر 1397، 11:14 صبح
 

نظر شما در باره استفاده از نیروگاه های خورشیدی در کشور ما چیست ؟

اقتصادی است یا خیر ؟